Menu
Your Cart

Warunki Gwarancji na STACJONARNE AGREGATY HIMOINSA

Okres Gwarancyjny:

Agregaty do pracy ciągłej - 24 miesiące od uruchomienia gwarancji z limitem do 4000 motogodzin pracy.
Agregat do pracy ciągłej to maszyna, która rocznie musi przepracować minimum 2000 motogodzin.
Jeśli pracuje rocznie mniej niż 2000 motogodzin - maszyna taka będzie traktowana jak maszyna do pracy awaryjnej.
Jeśli pracuje z obciążeniem mniejszym niż 25% mocy znamionowej - maszyna taka będzie traktowana jak maszyna do pracy awaryjnej.

Agregaty do pracy awaryjnej - 24 miesiące, lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze.

W obydwu sytuacjach należy pamiętać że minimalne obciążenie robocze agregatu to 25% jego mocy znamionowej.
Usterki i awarie spowodowane pracą z powodu niedociążania agregatu (pracy poniżej 25 % mocy znamionowej agregatu) nie są objęte gwarancją.
Średnie obciążenie robocze maszyny sprawdza się dzieląc liczbę (ilość) wyprodukowanych kWh przez czas, w którym agregat pracował.
Dzieląc łączną wyprodukowaną moc, przez łączne motogodziny otrzymamy średnią moc, z jaką agregat pracował.
W każdym agregacie parametr wyprodukowanych kWh oraz czasu pracy agregatu jest zapisywany.

Dla przykładu:
Maszyna o mocy znamionowej 500 kVA = 400 kW
Minimalne obciążenie robocze 25% z 500 kVA = 125 kVA = 100 kW
Czyli aby zapewnić bezawaryjną i poprawną pracę agregatu o mocy 500 kVA - powinien on pracować z obciążeniem ciągłym minimum 125 kVA = 100 kW
Praca z niedociążonym agregatem, poniżej 25-30% jego mocy znamionowej będzie skutkowała szybszym zużyciem maszyny i częstszymi awariami.

Kluczową kwestią aby gwarancja rozpoczęła się i była rozpatrywana jest wypełnienie formularza rejestracji gwarancji w terminie 10 dni od rozruchu produktu lub jednego miesiąca od daty zakupu.
Zaleca się, aby pierwszy rozruch produktu był wykonywany za zgodą lub w obecności autoryzowanego serwisu HIMOINSA, lub serwisu HIMOINSA Polska Sp. z o.o.
APEX Agregaty Prądotwórcze jest autoryzowanym serwisem HIMOINSA Polska i może wykonywać czynności związane z uruchomieniem agregatu oraz uruchomieniem gwarancji.

Jeśli zdecydujesz się uruchomić gwarancję samodzielnie - kliknij w obrazek poniżej - zostaniesz przeniesiony na stronę rejestracji. Wpisz numer seryjny agregatu w polu "Write the serial number"
Następnie kliknij "Search"System wyszuka Twój agregat. W tej sekcji będziesz mógł ściągnąć pełną dokumentację techniczną oraz schematy elektryczne swojej maszyny wraz z certyfikatami CE oraz certyfikatem gwarancji.


Kliknij "Download" w sekcji "Certyficates"
Ściągnij i wypełnij formularz i odeślij go do nas. Pomożemy Ci zarejestrować agregat.
Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii zadzwoń - tel. +48 732 733 300 - odpowiemy na Twoje pytania.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI:

W krajach, w których spółka HIMOINSA posiada sieć autoryzowanych serwisów (zob. informacja na stronie www.himoinsa.com), gwarancja polega na wymianie lub naprawie uszkodzonych części, po stwierdzeniu, że uszkodzenie wynika z fabrycznie wadliwego materiału, wykonania lub montażu. Gwarancja obejmuje zarówno koszt zamienianych części, jak i robociznę w normalnych godzinach pracy. Klient ponosi koszty transportu do obiektu autoryzowanego dystrybutora, w którym wykonywana będzie naprawa.

Gwarancja w pozostałych krajach na świecie polega na bezpłatnym dostarczeniu w zakładzie w San Javier (Murcia, Hiszpania) części, które trzeba wymienić z powodu wad fabrycznych, wykonania lub montażu. Jeżeli urządzenie wysyłane jest do zakładu producenta, wszelkie wymagane prace naprawcze wykonywane są bezpłatnie.

W takim przypadku koszty transportu, w jedną i drugą stronę, pokrywa klient.

Gwarancja jest skuteczna wyłącznie po uprzedniej inspekcji technicznej wadliwych części. Za części wysłane lub naprawy wykonane przed potwierdzeniem wady, wystawiane będą faktury. Wszystkie wymienione części należy zwrócić do spółki Himoinsa, której stają się one własnością.

W przypadku wady silnika lub prądnicy spółka HIMOINSA informuje, że pomoc udzielana w ramach gwarancji świadczona jest przez autoryzowane służby techniczne producenta silnika lub alternatora, który sam określa zakres gwarancji.

Wada musi ujawnić się podczas normalnego użytkowania produktu, w okresie gwarancji. Spółka jak najszybciej dostarczy części zamienne potrzebne do wymiany, niemniej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z niemożności używania urządzenia w miedzy czasie.

Wszelkie reklamacje gwarancyjne należy składać u autoryzowanego na danym obszarze sprzedawcy lub dystrybutora, który zajmie się rozpatrzeniem reklamacji oraz ustali zakres gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje awarii ani wad wynikających z normalnego użytkowania lub zużycia, nieprawidłowego użytkowania (w tym z przeciążenia lub przepięcia), zaniedbania, wypadku, wprowadzenia niezatwierdzonych modyfikacji.
Braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji albo niewłaściwego podłączenia, (niewłaściwego przechowywania, transportu lub montażu).
Jakiegokolwiek użycia urządzenia ponad jego zdolności i limity określone przez producenta albo w okolicznościach innych niż zalecane.
Awarii powstałych w wyniku innych awarii, które powinny zostać wykryte.
Uszkodzeń akumulatorów, lamp i bezpieczników.
Szkód powstałych w wyniku użycia części niedostarczonych lub niewytworzonych przez producenta.
Gwarancja nie obejmuje także kosztów wynajmu urządzeń zastępczych na czas naprawy, ani kosztów podłączenia produktu do innych urządzeń klienta.

Części, które zostały naprawione lub wymienione, objęte są sześciomiesięczną (6) gwarancją, bez wpływu na gwarancję, którą objęte są pozostałe elementy.

Urządzenia lub komponenty niewyprodukowane przez spółkę. Spółka oferuje taką samą gwarancję, jaką daje dostawca, z takimi samymi ograniczeniami odpowiedzialności, jak te przewidziane w gwarancji na urządzenia wyprodukowane przez spółkę.

Wszelkie reklamacje dotyczące układu wtrysku paliwa i jego elementów są przekazywane przez spółkę HIMOINSA do producenta układu wtryskowego lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Raport producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela NA TEMAT AWARII jest wiążący dla obu stron: tj. spółki Himoinsa i nabywcy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:

Użytkownik odpowiada za:

Zamontowanie i użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi i inną dokumentacją dostarczoną wraz z nim, w razie potrzeby z pomocą wykwalifikowanego personelu technicznego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Prowadzenie odpowiedniej konserwacji urządzenia oraz stosowanie właściwego paliwa, oleju, płynu przeciw zamarzaniu i smarów, jak również wymianę wszelkich części i komponentów potrzebnych do normalnego użytkowania urządzenia.

Odesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji gwarancji w terminie 10 dni od rozruchu produktu lub jednego miesiąca od daty zakupu, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

Powiadomienie na piśmie spółki lub autoryzowanego serwisu w kraju o wszelkich wadach materiału, wraz z wyjaśnieniem, w ciągu siedmiu dni od powstania wady, przed wygaśnięciem gwarancji. W przeciwnym razie nabywca traci prawa gwarancyjne.

Jeżeli naprawa wady wymagać będzie udziału innych urządzeń, których producentem nie jest spółka HIMOINSA, wszelkie związane z tym koszty - także robocizny - pokrywa nabywca. Nabywca ma także obowiązek zapewnić pełny dostęp do produktów wytworzonych przez spółkę HIMOINSA S.L.

Zaakceptowanie sprawozdania technicznego nt. obecności lub braku wad w materiale bądź zespole.

Koszty robocizny, za wyjątkiem wspomnianych w punkcie „ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI”, w tym także te związane z montażem i demontażem urządzenia.

Koszty i ryzyko związane z transportem lub wysyłką urządzenia oraz wszelkie inne koszty związane z wymianą komponentów.

Wszelkie inne koszty, w tym m.in. transportu i przewozu, zakwaterowania, podatki i opłaty, koszty komunikacyjne i nadgodziny, za wyjątkiem tych wspomnianych w punkcie „Odpowiedzialność spółki”.

Zapłatę łącznej ceny maszyny, części zamiennych i usług związanych z produktem w okresie gwarancji.

Ewentualna pomoc personelu technicznego lub handlowego w demonstracji rozruchu lub obsłudze urządzenia nie oznacza, że niniejsza gwarancja obejmuje instalację lub montaż.

Obsługa zostaje wyraźnie wyłączona z zakresu niniejszej gwarancji.


GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

Jeżeli dokumentacja (gwarancja, faktura zakupu, instrukcja obsługi i konserwacji) została w jakikolwiek sposób zmodyfikowana lub jest nieczytelna.

Jeżeli numer seryjny i model zostały zmienione, wymazane lub usunięte, bądź są nieczytelne.

Spółka HIMOINSA nie ponosi odpowiedzialności umownej ani pozaumownej z tytułu jakichkolwiek szkód materialnych lub niematerialnych, bezpośrednich lub pośrednich, wynikających lub nie ze szkód materialnych objętych niniejszą gwarancją, jak np. straty operacyjne, wydatki i koszty wynikające z braku możliwości korzystania z produktu, ani też szkód osób trzecich lub szkód w innych instalacjach bądź produktach.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza żadnych praw nabywcy jako konsumenta, posiadanych przez niego zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym także, lecz nie tylko, gwarancje pokupności lub przydatności urządzenia do konkretnego celu. Reklamacje nieujęte w powyższych postanowieniach nie będą rozpatrywane przez spółkę.

Spółka HIMOINSA informuje użytkownika o obowiązku przestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji oraz zachowania pozostałych dokumentów technicznych dołączonych do urządzenia, zgodnie z normami i przepisami BHP. Zaleca się także zamontowanie specjalnych zabezpieczeń przed przepięciem oraz przeciążeniem głównego obwodu elektrycznego, a także innych zabezpieczeń, w konsultacji z autoryzowanym instalatorem.